Wat is een BIZ?

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een wettelijk instrument, uit de wet BIZ, waarmee alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun omgeving. Een BIZ is dus een instrument vóór en dóór ondernemers. Door een BIZ kunnen kosten van de investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving verdeeld worden over alle ondernemers, dus geen freeriders meer. Voorwaarde is dat de meerderheid van de ondernemers achter het plan staat middels een schriftelijke stemming. De activiteiten van een BIZ moeten volgens de wet gericht zijn op het bevorderen van:

 • Leefbaarheid
 • Veiligheid
 • Ruimtelijke kwaliteit of
 • Een ander (mede) publiek belang in de openbare ruimte van een BIZ.

 

Hoe komt een BIZ tot stand?

De eerste stap is het opstellen van een BIZ-plan. In het proces van oprichting van een BIZ speelt de gemeente een belangrijke rol. Dit BIZ-plan wordt door de gemeente getoetst aan de wet BIZ en aan het gemeentelijk beleid. Op grond daarvan wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen BIZ- vereniging Honthorst en het college van Burgemeester en Wethouders, waarin de gemeente ook zijn verplichtingen vastlegt. De gemeente stelt ook een verordening op en houdt vervolgens een stemming (de zogenoemde draagvlakmeting). Alle bijdrageplichtige ondernemers mogen hun stem uitbrengen over het BIZ-plan. Bij voldoende draagvlak treedt de verordening in werking.

Er is voldoende draagvlak als

 • Minimaal de helft van de stemgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht
 • Van de stemmers minimaal 2/3 voor het instellen van de BIZ is.
 • De voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

De gemeente gaat de BIZ-bijdrage innen bij alle bijdrageplichtigen en stort dit geld op de rekening van de BIZ-vereniging, die daarmee het plan uitvoert. De gemeente brengt voor de heffing 2% perceptiekosten in rekening. Een BIZ kan worden ingesteld voor maximaal 5 jaar. Verlengen is mogelijk.

Voordelen van een BIZ

 • Evenwichtige verdeling van de lasten, omdat alle ondernemers meebetalen.
 • Gezamenlijke investeringen van ondernemers in hun bedrijfsomgeving komen makkelijker van de grond en inkopen kunnen collectief goedkoper en effectiever zijn.
 • Democratische besluitvorming: iedere ondernemer kan zijn/haar stem uitbrengen. Een flinke meerderheid van stemmen is nodig voor de oprichting van een BIZ.
 • Het benodigde geld komt automatisch (via de gemeentelijke heffing) binnen.
 • Met alle ondernemers is er meer budget en dus meer slagkracht.
 • De ondernemers kunnen professioneler opereren en kunnen zich makkelijker organiseren, wat hun onderhandelingskracht richting de gemeente vergroot. Tevens zijn er meer mogelijkheden om ondersteuning in te huren.
 • Een BIZ levert een positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat, iets waar ondernemers, klanten en gemeente allemaal een belang bij hebben.
 • Een BIZ vergroot de saamhorigheid tussen ondernemers.